Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Graan & Meer. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Graan & Meer te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. De artikelen die hieronder genoemd worden komen uit de algemene verkoopvoorwaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Graan & Meer zijn vrijblijvend. Bakkerij Graan & Meer accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Graan & Meer behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Graan & Meer behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Bakkerij Graan & Meer zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Graan & Meer ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Graan & Meer daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij Graan & Meer aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkel, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bakkerij Graan & Meer een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij Graan & Meer.

Reclames.

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Graan & Meer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Graan & Meer over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Graan & Meer opgave doet van een adres is Bakkerij Graan & Meer gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten kunnen adreswijzigingen schriftelijk  melden aan:

Bakkerij Graan & Meer
Slotemaker de Bruïneweg 2
8433 MB Haulerwijk

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Bakkerij Graan & Meer te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Graan & Meer te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Aansprakelijkheid

Bakkerij Graan & Meer is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Graan & Meer is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Graan & Meer komen. Bakkerij Graan & Meer draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Graan & Meer eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Graan & Meer is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Graan & Meer, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Graan & Meer. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Graan & Meer uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakkerij Graan & Meer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Graan & Meer geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Graan & Meer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Graan & Meer het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Graan & Meer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Graan & Meer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Graan & Meer geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Graan & Meer. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Graan & Meer mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Graan & Meer.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Graan & Meer en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.